قرارداد پذیرندگی

قرارداد پذیرندگی

 • 1) تکمیل فرم قرارداد پذیرندگی 6 برگی توسط پذیرنده بهمراه مهر و امضاء پذیرنده یا اثرانگشت وامضاء پذیرنده
 • 2)تکمیل فرم درخواست پایانه فروش توسط پذیرنده بهمراه مهر و امضاء پذیرنده یا اثرانگشت وامضاء پذیرنده
 • 3)کپی روی کارت ملی پذیرنده
 • 4)کپی پشت کارت ملی پذیرنده
 • 5)کپی صفحه اول شناسنامه پذیرنده (درصورت داشتن توضیحات کپی صفحه توضیحات)
 • 6)جواز کسب اعتباردار (حداقل 3 ماه اعتبار) یا فرم استشهاد محلی که میبایست موارد ذیل در فرم استشهاد رعایت گردد در غیر اینصورت مورد تایید نیست.
 • • فرم استشهاد نامه میبایست با رعایت تمام جزئیات تکمیل گردد.
 • • استشهاد نامه میبایست عاری از هرگونه خط خوردگی یا لاک گرفتگی بوده و از خودکار با رنگ واحد استفاده شود.
 • • امضاء و اثر انگشت 2 نفر از اقوام
 • • مهر و امضاء 2 کسبه

تبصره1:درصورت کسر بودن حتی یکی از موارد فرم استشهاد محلی قابل قبول نیست.

 • 7)قبض کدپستی دار(تصویر کامل قبض) یا تاییدیه کدپستی از اداره پست(کدپستی فروشگاه مدنظر میباشد)
 • 8)فرم تعهد پایانه فروش
 • 9)تاییدیه حساب پذیرنده که یکی از موارد ذیل مورد قبول میباشد :
 • • تاییدیه شبا بانکی
 • • کپی دفترچه حساب پذیرنده
 • • کپی دسته چک پذیرنده
 • • تاییدیه اینترنتی بهمراه پرفراز تاییدیه شبا از طریق ATM

تبصره2 : اسکن یا تصویر تمام موارد اعم از قرارداد یا مدارک هویتی باید خوانا و با کیفیت باشد در صورت که موارد ناخوانا، تار، کج و معوج، دارای خط خوردگی، لاک گرفتگی و … باشد هیچگونه اقدامی انجام نمی پذیرد.

جهت دانلود: مدارک مورد نیاز جهت دریافت کارتخوان – پذیرنده کلیک نمائید.

جهت دانلود فرم ها از طریق لینک های زیر اقدام نمائید.

X